เป็นโปรแกรมบริหารจัดการด้านการผลิตและเครื่องจักร โดยที่โปรแกรมสามารถบ่งบอกการผลิตชิ้นงานในแต่ละเครื่องจักรออกแบบเรียลไทม์ พฤติกรรมการใช้งานเครื่องจักร วัตถุดิบที่ใช้งานในแต่ละเครื่องจักร กระบวนการผลิตและสรุปผลออกมาในรูปแบบ Excel ในแต่ละกระบวนการ

     เป็นโปรแกรมบริหารจัดการด้านการผลิตจะช่วยให้ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมสามารถจัดการแผนการผลิตที่ซ้ำซ้อนได้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น เพื่อลดปัญหาในการจัดการด้านการผลิต สินค้าคงคลัง บริหารการใช้สินค้าและวัตถุดิบ

     ระบบที่ช่วยในการบริหารให้ลูกค้ามีความรู้สึกผูกพันธ์กับสินค้า ,บริการ หรือองค์กร ทำให้เกิดฐานลูกค้าที่มั่นคง และนำมาซึ่งความมั่นคงของบริษัท ดังนั้น การที่จะรู้ถึงสถานะความผูกพันธ์กับลูกค้าได้นั้นต้องอาศัยการสังเกตุพฤติกรรมของลูกค้า แล้วนำมาวิเคราะห์หาความเกี่ยวข้องระหว่าง พฤติกรรมของลูกค้ากับกลยุทธ์ทางการตลาด   


   
    

    

    

    

    

    


รายละเอียดของเนื้องาน

    

    

    

    
 
×